വാർത്തകളും പ്രവണതകളും

സ്വർണം എപ്പോഴും തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വർണത്തെക്കുറിച്ചു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുന്നത് വായിക്കുക.