രസകരം

ഇന്ധന സെല്ലുകളിൽ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും എങ്ങനെയെന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ഇന്ധന കാര്യക്ഷമത ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെല്ലിൽ കാറ്റലിസ്റ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്വർണ്ണമെന്ന ലോഹത്തെ അഭിലഷണീയമാക്കുന്നതെന്ത്?

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്?

ഈ ലേഖനത്തിൽ, പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, വിവിധ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം.

ബാറുകൾ, നാണയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിലെ മാറ്റം

സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, പഴയ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ബാറുകളും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട്?

കൂടുതൽ കഥകൾ

വിവിധ വ്യവസായിക മേഖലകളിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗം

ഔഷധരംഗം മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരെയും ബഹിരാകാശ യാത്ര മുതൽ നിർമ്മാണ രംഗം വരെയും - വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാം

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ലോകത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരിടമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം

സാങ്കേതികവിദ്യ, ഔഷധരംഗം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിൽ സ്വർണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

എങ്ങനെയാണ് ശുഭ്ര സ്വർണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്നത്?

എന്താണ് ശുഭ്ര സ്വർണ്ണത്തിന്റെ (വൈറ്റ് ഗോൾഡ്) നിർമ്മാണ രഹസ്യം, മറ്റ് സ്വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്?

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

വിവിധ വ്യവസായിക മേഖലകളിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗം

ഔഷധരംഗം മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരെയും ബഹിരാകാശ യാത്ര മുതൽ നിർമ്മാണ രംഗം വരെയും - വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാം

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഹരിത സ്വർണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഹരിത സ്വർണ്ണത്തിന്റെ (ഗ്രീൻ ഗോൾഡ്) നിർമ്മാണ രഹസ്യമെന്താണ്, വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ധരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടാം.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിന്റെ ഭാവി

അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണ വിപണി എങ്ങനെയൊക്കെ മാറുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇൻവോയ്സ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ തെളിവും കൈമാറ്റത്തിനുള്ള സൗകര്യവും – ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് താല്കാലികമല്ലാത്ത ഒരു ഇൻവോയ്സ് അഥവാ ബിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്.

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കൃത്യമായ വില അറിയുന്നത് എങ്ങനെ?

ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണ്ണ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, വിപണിയുടെ ചലനാത്മകതയെയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വർണ്ണ വില എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പരിശോധിക്കാം.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക