ഫാഷനും ജീവിതരീതിയും

മുന്‍‌കാഴ്ച Marriage anniversary? Perfect occasion to surprise your wife with gold

വിവാഹ വാർഷികമാണോ? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സ്വർണ്ണംകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം

സ്വർണ്ണാഭരണ വിഭൂഷിതയാകുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും, തീർച്ചയായും ആ തിളക്കം അവൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ കഥകൾ

മുന്‍‌കാഴ്ച Gold Jewellery Designs

Gold through the ages in an Indian Wedding

In this video, captivating stories and myths related to gold are traced and uncovered. We discover the symbolic references of different types of wedding jewellery and the importance of gold in Indian wedding.

0 views 4 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Why gifting gold is considered auspicious?

സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണം

പങ്കിടപ്പെടേണ്ട ഒരു സമ്മാനമായി സ്വർണ്ണം മാറിയതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ദൈവികവും മിത്തോളജിക്കലുമായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Role of gold in Hindu rituals & practises

സ്വർണ്ണവും ജീവിത ചക്രവും

ഈ ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ സ്വർണ്ണം എങ്ങിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വായിക്കുക.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Significance of gold in pop culture

പോപ്പ് കൾച്ചറിലെ സ്വർണ്ണ സാന്നിധ്യം

കെല്ലി മുതൽ റൺ ഡിഎംസി വരെ, റാപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണ്ണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് കാണാം

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക