Published: 20 Feb 2018

വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം

Religious significance of gold

വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഇത് കൂട്ടമായോ പൊതുവായോ ആയ സമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവവും ആയിരിക്കാം. ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. വിശ്വാസികൾ ഈ ലോഹത്തെ മൂല്യവത്തായതും, നശിക്കാത്തതും, മനോഹരവും ആയി വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല.

ഹിന്ദു മതാനുഷ്ടാനങ്ങളിലെ പ്രത്യേക യാഗങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും, സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥത്തിലെ സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശം ലഭിച്ചത് ഋഗ്വേദ സംഹിതയിൽനിന്നുമാണ്. മറ്റൊരു പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമായ ‘അർത്ഥശാസ്ത്ര’യിൽ സ്വർണത്തെ "താമരയുടെ നിറവും മൃദുത്വവും തിളക്കവും യാതൊരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാത്തതും" ആയി വിവരിക്കുന്നു. പുരാണ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളോടും പുരാണങ്ങളോടുമൊപ്പം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വെറും സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. സംസ്കാരങ്ങൾ, ലോഹവും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതും സുപ്രധാന ചരിത്രപരമായ അടയാളങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും ഒരുപോലെ അക്ഷയ ത്രിതീയ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇരു സമുദായങ്ങളും ഇത് നല്ല ദിവസമാണെന്ന് കരുതുന്നു, പുതിയ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിച്ച്, സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നു. മൂല്യത്തോടും സൗന്ദര്യത്തോടുമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ബന്ധം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഉള്ള വാസ്തു ശിൽപ്പങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂസൻ വിശ്വനാഥൻ എഴുതിയ "കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ" എന്ന പുസ്തകം കേരളത്തിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭൗതികവും ആചാരപരവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നരവംശശാസ്ത്രമാണ്. “വിശ്വനാഥന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ്” മുതൽ നമുക്ക് അറിയാം കേരളത്തിലെ ഈ ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം ഹിന്ദു തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ വേരുകളുള്ള ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ആഴത്തിൽ കെട്ടുപിടിക്കുന്നു. കൊളോണിയൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എങ്കിലും ആരംഭിച്ച രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വർണ്ണത്തോടുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം ഇതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മൂല്യം ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകളെല്ലാം ഈ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. നിരവധി ഭക്തർ നിരന്തരം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രസമിതികൾ ഈ അളവിൽക്കവിഞ്ഞ ലോഹം ക്ഷേത്രപരിപാലനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ, ശുദ്ധവും നിർവികാരവുമായ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർണ്ണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.